pexels-karolina-grabowska-4464377

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével vagy a szállítással kapcsolatban kérdése merülne fel, vegye fel velem a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

Jelen dokumentum Molnár Hajnalka e.v. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által, az általa működtetett Webáruházon (www.hadoora.hu) keresztül megvalósított adatkezeléseiről nyújt tájékoztatást. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el!

Jelen dokumentum célja

Az Adatkezelő által fenntartott Webáruház (www.hadoora.hu), a továbbiak: Webáruház) működtetése során és azon keresztül regisztráció nélkül vásárlást folytató, továbbá a honlapot meglátogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor – a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett – egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések a közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a vásárlóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Az Adatkezelő

A Webáruházon megadott adatok kezelője a Molnár Hajnalka egyéni vállalkozó, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Kezelő”):

Cégnév:   
Székhely:
Telephely: 
Levelezési cím:  
Adószám:
Nyilvántartásba vételi szám:
Email cím:
Kapcsolattartó:
Molnár Hajnalka egyéni vállalkozó
2858 Császár, Váci Mihály utca 20.
2858 Császár, Váci Mihály utca 20.
8100 Várpalota, Rákóczi utca 7.
56633603-1-31
5301026
h@easyit.hu
Molnár Hajnalka
A Kezelő elérhetőségei:
Telefonszám:
E-mail cím:

+36 30 372 13 94
h@easyit.hu

Fogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés és jogalapja

Az adatkezelés -mind az e-mailban, üzenetben, vagy webshopon -regisztráció nélkül- keresztül megrendelést leadó partnerekre, személyekre vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a megrendelés teljesítéséhez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben történik.

A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntesen hozzájárulása alapján kerül sor. A webshopban vagy e-mail, üzenet formájában leadott rendeléssel elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Az adatkezelő a tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására valamint a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Kezelt adatok köre
Az adatkezelő a rendelés, szállítás során a következő adatokat kezeli:

 • vásárló neve
 • vásárló telefonszáma
 • vásárló e-mail címe
 • vásárló szállítási címe
 • vásárló számlázási címe

Az adatkezelő mennyi ideig tárolja az adatokat?

Személyes vásárlás valamint e-mail-ben, webshop-on keresztül leadott rendelésnél a vásárlást követően a megadott személyes adatok törlésre kerülnek, kivéve a jogszabályi kötelezettség okán, a számlázásnál, adójogi szempontok alapján szükséges adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek.

Az adatok törlése

A vásárló bármikor jogosult  a megadott adatainak törlését kérni írásban vagy e-mail üzeneten keresztük.

Vásárlónak joga van:

 • a személyes adatainak hozzáféréséhez,
 • a személyes adatainak törléséhez,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez,
 • a rendelet megsértése esetén panasz benyújtásához a felügyeleti hatósághoz

A személyes adatok további feldolgozói

A vásárlók adatait az Adatkezelőn kívül, kezeli még:

 • A weboldal látogatottságának méréséhez Google Analytics-et használunk. Az adatvédelmi irányelveik a következő linken tekinthetők meg:
  https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • Futárszolgálat: a hadoora.hu oldalról megrendelt termékeket a GLS és az MPL csomagküldő szolgálattal szállíttatjuk házhoz. A futárszolgálat által kezelt adatok: név, szállítási cím, telefonszám, email cím. A két csomagküldő szolgáltató adatvédelmi szabályzatai a következő linkeken érhetők el:
  https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
  https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato
 • Kártyás fizetéshez partnerünk a Barion Payment Zrt., adatvédelmi tájékoztatója a következő linken tekinthető meg:
  https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A személyes adatok védelme

A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Cookie-k használata, engedélyezése

Az  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cookie-k alkalmazásához az oldal látogatójának előzetes hozzájárulásával van lehetőség. A látogatónak lehetősége van engedélyeznie, illetve elutasítania a cookie-kat. Amennyiben a látogató úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy a honlap interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.